โรงพยาบาลวิชัยยุทธ เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2512 โดยได้รับการสนับสนุนด้านที่ดิน เงินทุน รวมทั้งการก่อสร้างจาก คุณสมพร บุณยคุปต์ โดยได้ตั้งชื่อสถานพยาบาล เพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านเจ้าของที่ดิน คือ “พล.ท.พระวิชัยยุทธเดชาคนี” โดยมีนายรังษี รัตนปราการ เป็นกรรมการผู้จัดการ

 

ความภาคภูมิใจของชาววิชัยยุทธ

ด้วยการรักษาที่มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นที่ยกย่องของผู้ป่วยที่มารักษาพยาบาล
ทางโรงพยาบาลวิชัยยุทธจึงได้ขอพระราชทานตราตั้ง เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2537
และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราตั้ง
“ครุฑพ่าห์” ให้แก่ บริษัท วิชัยยุทธ จำกัด ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2547 จึงเป็น
โรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกที่ได้รับพระราชทานตราตั้งอันทรงเกียรติอย่างยิ่งนี้ ถือได้ว่า
เป็นบริษัทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรรดาแพทย์ พยาบาล
และเจ้าหน้าที่ ทุกคนจะยึดมั่นในมาตรฐานทางการแพทย์ และจริยธรรมในการให้บริการ
ตลอดไป

นำทาง Click